Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen 
 Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever', diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Specialtours.nl aanbiedt, opdraagt.
Werkingssfeer 
 Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en overeenkomsten door Specialtours.nl aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of toeleverancier.
Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, kunnen Specialtours.nl niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Specialtours.nl schriftelijk zijn aanvaard.
Opdrachtuitvoering 
 Artikel 3
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Specialtours.nl verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Specialtours.nl heeft verstrekt. Specialtours.nl zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Specialtours.nl zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Specialtours.nl  overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Specialtours.nl zijn.
 • De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Specialtours.nl.
Offerte 
 Artikel 4
 • Specialtours.nl zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand houden.
 • Indien geen opdracht wordt verleend, is Specialtours.nl slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verbandhoudende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
 • In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project, mits niet uitdrukkelijk in de offerte vermeldt, bij benadering vastgesteld.
Tarieven en kosten van de opdracht 
 Artikel 5
 • In de tarieven van Specialtours.nl en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
 • Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 • Specialtours.nl behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte en uitvoering van de overeenkomst, in het geval tussen offerte en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst, in het geval dit een langere tijdsduur is dan zes maanden,  zijdens de kant van Specialtours.nl prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische - en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, deze in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 • Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief de verschuldigde B.T.W.; dit geldt tevens voor eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA- en Auteursrechten.
Betalingsvoorwaarden 
 Artikel 6
 1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de overeenkomst door Specialtours.nl zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Specialtours.nl is van rechtswege in verzuim.
 2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling ten kantore van Specialtours.nl of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens Specialtours.nl in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Specialtours.nl verschuldigd. Voorts is Specialtours.nl op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Specialtours.nl aanvulleande of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag. 
   d. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag. 
   e. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Specialtours.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Specialtours.nl te voldoen.
Annuleringen en tijdsoverschrijdingen 
 Artikel 7
 1. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
 • meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
 • 3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
 • 1-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
 • 4-7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
 • 2-3 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
 • binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.
 b. Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in Artikel 7 sub a. worden aangegeven. 

Opdrachtverzwaring 
 Artikel 8
Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats;
 • In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering
 • In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Specialtours.nl deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
 • Wijzigingen als onder artikel 8 sub a. Bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.
Termijnbetaling 
 Artikel 9
Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop Specialtours.nl de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Specialtours.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Specialtours.nl op vergoeding van kosten, schade en interessen onverlet.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan Specialtours.nl zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het factuurbedrag aansprakelijk.
Eindafrekening 
 Artikel 10
Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zal Specialtours.nl de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Specialtours.nl in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Specialtours.nl in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
Betaling van het Specialtours.nl toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen dertig dagen na de dag waarop Specialtours.nl de eindafrekening heeft ingediend.
In gebreke blijven van de opdrachtgever 
 Artikel 11
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan Specialtours.nl verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
Specialtours.nl is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Specialtours.nl tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Specialtours.nl is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.
Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal Specialtours.nl een herhalingsfactuur zenden waarbij zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.

Contacten 
 Artikel 12
Specialtours.nl kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door Specialtours.nl eenzelfde soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van Specialtours.nl.
Verplichtingen Specialtours.nl 
 Artikel 13
Specialtours.nl is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van  Specialtours.nl met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.
Aansprakelijkheid Specialtours.nl 
 Artikel 14
 • Specialtours.nl is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
 • Specialtours.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 • Specialtours.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door Specialtours.nl of derden welke ingezet worden door deze.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Specialtours.nl. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige zwemdiploma's beschikken.
 • De opdrachtgever dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
 • De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Specialtours.nl , door toedoen van de opdrachtgevende partij, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Specialtours.nl alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.
 • Specialtours.nl hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Specialtours.nl is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.
 • Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Specialtours.nl, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.

Gewijzigde omstandigheden 
 Artikel 15
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Specialtours.nl te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Specialtours.nl hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Specialtours.nl wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat 
 Artikel 16
Specialtours.nl is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Specialtours.nl of bedrijven werkend voor Specialtours.nl de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;
 • Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Specialtours.nl niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.
Geschillen 
 Artikel 17
Op de door Specialtours.nl gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing.
Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door Specialtours.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Specialtours.nl is gevestigd relatief bevoegd.

Vertrouwelijkheid 
 Artikel 18
 1. Specialtours.nl is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Specialtours.nl zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van, Specialtours.nl geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van, Specialtours.nl noch over de uitvoering van evenementen en door Specialtours.nl gemaakte prijsopgaven.
 2. Wanneer er tijdens door Specialtours.nl georganiseerde evenementen door Specialtours.nl foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Specialtours.nl gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Specialtours.nl dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Specialtours.nl, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Specialtours.nl gemaakte foto's of videobeelden. De personen vrijwaren Specialtours.nl daarbij van vorderingen op portretrecht. Specialtours doet tevens haar uiterste best om foto’s of filmpjes die tijdens uw uitje zijn gemaakt digitaal te bewaren of online te zetten. Mochten om bepaalde (technische) redenen foto’s verloren gaan is Specialtours hiervoor niet verantwoordelijk. Dit wordt uitsluitend als een kosteloze extra geleverd, onder voorbehoud van eerder genoemde.

 
Totstandkoming overeenkomsten 
 Artikel 19
Specialtours.nl is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk of per e-mail vast te leggen.
De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van deze overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Specialtours.nl.
 Overige bepalingen 
 Artikel 20
In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door Specialtours.nl en opdrachtgever getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
            

Meer informatie?
bel 020 770 8953

mail ons

 • Altijd bereikbaar
 • Altijd de scherpste prijs!
 • Al vanaf € 12,50 p.p.
 • Alle prijzen inclusief btw
 • Wij leveren maatwerk
 • Grote groep = korting
 • Gratis advies